{{sindex}}/{{bigImglist.length}}
{{memberInfo.real_name}}
{{commentname}}

【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢?

{{newsData.publisher_name}} {{newsData.update_time}} 浏览:{{newsData.view_count}}
来源 | {{newsData.source}}   作者 | {{newsData.author}}

【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

扫客服二维码了解更多资讯


春拍二重点链接,点击前往

【驰翰•2020春拍二】重磅来袭!寸纸寸金的古籍瑰宝

【驰翰•2020春拍二】江山如此多娇,引无数英雄尽折腰


【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

古装戏中常常可以听到“诰命夫人”的称呼,人们都知道这是对有封赠的朝廷官员的母亲和妻子的称呼,但是详情却不甚了了,有时候容易误用。帝王任命或封赠的文书叫“诰”,“诰命”就是朝廷颁布的命令。秦始皇之前没有“诏”这个字,上下级之间都使用“诰”这个字,秦始皇废除了古制,创造了“诏”字,这才有诏书、下诏等等词语出现。


《红楼梦》中曾提到贾府的女性中有几位诰命夫人,比如贾母就是一品诰命夫人,邢夫人是二品诰命夫人,尤氏是三品等等。那么,这个“诰命夫人”究竟是怎么回事,又是如何划定品级的呢?


【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

电视剧《红楼梦》剧照


从明代开始,“诰命”制度方始完备。封赠官员的专用文书,一品至五品称“诰命”,六品至九品称“敕命”,官员母亲和妻子的品级跟随该官员的品级而定,因此俗称“诰命夫人”。


【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

清代一品诰命夫人画像

【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

上下滚动查看更多

驰翰 2020春拍二

光绪拾伍年张玉芝祖父母奉天诰命

绢本  手卷 

款识:奉天承运皇帝。制曰:策勋疆圉,昭大父之恩勤;锡赏丝纶,表皇朝之霈泽。尔张模乃盛京正白旗汉军五品衔委官张玉芝之祖父,敬以持躬,忠能启后。威宣阃外,家传韬略之书;泽沛天边,国有旗常之典。兹以覃恩封尔为武德佐骑尉,锡之诰命。于戏,我武维扬,特起孙枝之秀;赏延于世,聿昭祖德之垂。制曰:树丰功于行阵,业著闻孙;锡介福于庭闱,恩推大母。尔施氏乃盛京正白旗汉军五品衔委官张玉芝之祖母,壶仪足式,令问攸昭。表剑佩之家声,辉光奕世;播丝纶之国典,庆衍再传。兹以覃恩,赠封尔为宜人,于戏,翟茀用光,膺宏休于天阖;龙章载焕。昭异泽于皇朝。盛京正白旗汉军五品衔委官,光绪拾伍年(1889)贰月拾柒日,张玉芝之祖父母。

30×174 cm. 约4.7平尺


【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

上下滚动查看更多

驰翰 2020春拍二

同治拾壹年富森布父母奉天

诰命绢本  手卷 

款识:奉天承运皇帝。制曰:秩分介胄克,抒报国之忱,教始庭闱,诞启析薪之,祚尔富森布乃盛京防御恩庆之父。禔躬笃行,训子义方,燕翼维勤,殚深心于韬略,象贤能继廓大业于弓裘。兹以覃恩赠尔为武德骑尉,锡之诰命,于戏。恩光上逮式膺殊渥之,施惠泽下流益表令名之著。制曰:家法严明奖教忠之旧德,壶仪纯备,嘉徒宅之前劳尔,陈氏乃盛京防御恩庆之母,早习规箴,夙娴训典,相夫以礼式,彰聚敬之风,教子有成,茂展策勋之志。兹以覃恩赠尔为宜人,于戏。锡翟茀以扬徽休声益,播贲鸾函而焕采茂祉永绥。盛京防御,同治拾壹年(1872)十月初玖日,恩庆之父母。

30.5×159 cm.  约4.4平尺


【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

上下滚动查看更多

驰翰 2020春拍二

光绪拾伍年张玉芝父母奉天诰命

绢本 手卷 

款识:奉天承运皇帝。制曰:宠绥国爵,式嘉阀阅之劳蔚起门风,用表庭帏之训。张福林乃盛京正白旗汉军五品衔委官张玉芝之父。义方啟后,毂似光前,积善在躬,树良型于弓,治克家有子。拓令绪于韬钤。兹以覃恩,封尔为武德佐骑尉。锡之诰命,於戏!锡策府之徽章。洊承恩泽;荷天家之庥命,永耀门阁。(略)盛京正白旗汉军五品衔委官,光绪拾伍年(1889)贰月拾柒日,张玉芝之父母。

30×174.5 cm. 约4.7平尺


【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

上下滚动查看更多

驰翰 2020春拍二

光绪元年韩荣策奉天诰命

绢本  手卷 

款识:韩荣策乃山东期满云骑尉韩承封之伯父,躬修士行,代启儒风。抱璞自珍,克发珪璋之秀;储材足用,聿彰杞梓之良。兹以覃恩,貤封尔为武德骑尉,锡之诰命。于戏!昭令闻于经籯,书贻刻鹄;佩徽章于策府,宠贲迥鸾,茂典丕承,荣名益劭。(略)山东期满云骑尉,光绪元年(1875)正月贰拾日,韩承封之伯父母。

31×193 cm.  约5.4平尺


【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

上下滚动查看更多

驰翰 2020春拍二

道光貳拾伍年德兴之父母奉天诰命 

绢本 手卷 

款识:奉天诰命。奉天承运皇帝。制曰:考绩疏庸,特重推恩之典;服官资敬,聿推式谷之功。尔永福乃六品管领加一级,德兴之父,世擅清门,代传素业,家风淳厚,垂弓冶之,良模庭训,方严启诗,书之令绪,兹以覃恩赠尔。为奉直大夫六品管领加一级,锡之诰命,于戏薄籝金,而示诲世泽常延,锡盘带以加荣,天休弗替。制曰:官学方成,读父书而继业;爱劳交备,禀母训,以扬名尔。历氏乃六品管领加一级,德兴之母,克树芳型,尤多慈教。著承筐之雅范,早知率礼无愆;寓徙宅之深心,果见克家有子。兹以覃恩,封尔为宜人。于戏!彤毫洒润,爰推顾复之恩;彩翟流芳,弥振贤明之誉。六品管领加一级,道光贰拾伍年(1845)拾月拾伍日,德兴之父母。

32×188 cm. 约5.4平尺


【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

上下滚动查看更多

驰翰 2020春拍二

雍正六年郭承珣奉天诰命

绢本  手卷 

钤印:制诰之宝简介:郭承珣,山东汶上人,雍正五年任官。

注:郭承珣山东汶上人,雍正五年时任宁远知州。宁远为今辽宁兴城市。康熙三年(1664年)设知州,到1911年,247年时间中,知州平均任职时间3年多。康熙年间大部分为汉军旗,雍正年间到乾隆二十七年以汉人为主,乾隆二十七年到嘉庆二十二年以满军旗为主,嘉庆二十二年后以汉人为主。据《钦定盛京通志》记载,郭承珣任知州时间约5-7年。雍正六年(1728)十一月十二日。

29×193 cm.  约5.0平尺


【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

上下滚动查看更多

驰翰 2020春拍二

康熙四十二年王廷沛敕命

绢本  手卷 

款识:奉天承运皇帝。制曰:奋扬威武,固姿宣力之臣,敖锡宠光,用表推恩之典尔,敖代乃六品官马头目温代之父,躬身修克毖,庭训时勤,门祚早授豹韬之业,天家有庆聿颂鸾彩之书,兹以覃恩,赠尔为承德郎六品官马头目,锡之敕命,于戏!义方懋著,其教思果堪负荷,休命用,酬其诒榖慰尔劬劳。(略)康熙四十二年(1703)三月十八日。

钤印:敕命之宝

30×172 cm.  约4.6平尺


台湾办事处征集:886-2-27550075

上海总公司征集021-63503828

征集范围:中国书画、文房四宝、紫砂文玩、翡翠珠宝等

公司地址:上海市黄浦区复兴东路1117号2楼

公司官网:www.johhan.com

邮箱:auction@johhan.com


长按或扫描下方二维码关注上海驰翰官方微信

【驰翰•2020春拍二】宫廷剧追的那么刻苦,你可知道诰命是什么呢? 驰翰 诰命 宫廷剧 客服 二维码 资讯 重点 重磅 寸金 古籍 崇真艺客

{{flexible[0].text}}
{{newsData.good_count}}
{{newsData.transfer_count}}
Find Your Art
{{pingfen1}}.{{pingfen2}}
吧唧吧唧
 • 加载更多

  已展示全部

  {{layerTitle}}
  使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友
  长按识别二维码分享朋友圈或朋友
  {{item}}
  编辑
  {{btntext}}
  艺客分享
  {{mydata.real_name}} 成功分享了 文章
  您还可以分享到
  加载下一篇
  继续上滑切换下一篇文章
  提示
  是否置顶评论
  取消
  确定
  提示
  是否取消置顶
  取消
  确定
  提示
  是否删除评论
  取消
  确定
  登录提示
  还未登录崇真艺客
  更多功能等你开启...
  立即登录
  跳过
  注册
  微信客服
  使用微信扫一扫联系客服
  点击右上角分享
  按下开始,松开结束(录音不超过60秒)